PROSJEKTPLAN

"2. VERDENSKRIG, NAZISME OG FASCISME"

 

Mål: Trene på å arbeide etter prosjektarbeidsmetoden. Lære seg ansvar for egen læring, samarbeide med andre elever og ta ansvar for egen- og gruppas progresjon. Elevene skal kunne fordype seg faglig i en selvvalgt problemstilling. Alle arbeidene skal samles på en "hjemmeside" og legges ut på nettet.

Fag: Samfunnsfag, engelsk, norsk, KRL og K&H

Tidsramme: 10 timer felles gjennomgang, ca 15 timer til å arbeide med problemstilling, samt oppgaver, 3 timer til fremføringen. Totalt ca. 28 timer. I tillegg kommer timer som brukes i K&H.

Arb.prosess: Elevene arbeider i grupper på 2-3 som de velger selv. Prosjektet starter med en gjennomgang av planen, samt en idemyldring om aktuelle problemstillinger. Det er svært viktig å velge en såkalt "trang" problemstilling. Elevene skal legge en plan for arbeidet, innhente informasjon, bearbeide dette, velge presentasjonsform og legge frem sitt produkt etter vinterferien. Alle skal skrive individuell logg fra økt til økt, og gjøre oppgaver som blir gitt fra pensum. Logg og oppgaver skal skrives i en egen bok som elevene får utlevert.

Produkt: Samfunnsfag: Alle skal levere inn en skriftlig oppgave som gir svar på den problemstillingen gruppen har valgt.

Engelsk: Elevene skal levere inn en skriftlig oppgave.

Norsk: Arbeide godt med fremføringen.

K&H Lage et uttrykk etter å ha sett "Schindlers liste".

Alle elevene skal skrive oppgaven på tekstbehandlingsprogramet- Word og lagre dette på en diskett. Alle arbeidene skal deretter legges ut på internett.

Vurdering: Alle produktene blir vurdert i de forskjellige fagene. Fremføringen vurderes i norsk muntlig. Videre vil elevenes arbeidsprosess (evne til samarbeid, innsats og evne til å vise ansvar for gruppas produkt og progresjon) legges til grunn for vurderingen i alle fag, spesielt i samfunnsfag. Loggen og oppgavebesvarelsen blir også vurdert.

Hj.arbeid: Loggene skal skrives hjemme. Gruppen gjør selv avtaler fra gang til gang. Alt kan arbeides med hjemme. Elevene bør arbeide 30-45 min. hjemme hver dag.

Litteratur: Internett, bøker, AU-midler, intervjuer osv. Det anbefales å velge problemstillinger hvor det ikke står så mye skrevet, men der mennesker kan fortelle om hva de har opplevd.